เกี่ยวกับเรา

เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2557 จากการรวมตัวกันของกลุ่มที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน จากผู้ที่มีความเชียวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ทุกแขนง สามารถให้คำปรึกษางานด้านบรรจุภัณฑ์ ผลิต ควบคุมสต็อกและส่งมอบให้กับลูกค้าตามมาตรฐานในการบรรจุภัณฑ์สำหรับทุกสายอุตสาหกรรม


วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทที่สามารถตอบโจทย์งานด้านบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์”


พันธกิจ

  1. ออกแบบงานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
  2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีหลายทางเลือกในการนำเสนองานให้กับลูกค้า
  3. พัฒนาศักยภาพองค์กรอยู่เสมอสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะทางอย่างไม่มีขีดจำกัด

© 2017 ANS TRANSACTION CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.